Przedszkole nr 4 w Poznaniu "Antoninkowe Skrzaty"

Dostępność

Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola nr 4 w Poznaniu

Przedszkole nr 4 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola nr 4 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Raczyńska.
 • E-mail: przedszkole4poznan@wp.pl
 • Telefon: +48 61 870 92 23

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 4 w Poznaniu
 • Adres: Dane Placówki Przedszkole nr 4 Antoninkowe Skrzaty
  ul. Św. Kingi 1A
  61-055 Poznań
 • E-mail: przedszkole4poznan@wp.pl
 • Telefon: +48 61 870 92 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest parterowy. Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do Przedszkola można wejść z psem asystującym po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie dyrekcji. Na miejscu nie ma możlwiości skorzystania z usług tłumacza migowego.Nie zastosowano żadnych dodatkowych udogonień dla osób niewidomych i niesłyszących.

Skip to content