Przedszkole nr 4 w Poznaniu "Antoninkowe Skrzaty"

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Cel nadrzędny:

 • tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych,
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła,
 • kształtowanie podstawowych norm moralnych np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
 • uświadomienie zagrożeń otaczającego świata,
 • uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

Kryteria sukcesu:

Dziecko:

 • umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami,
 • szanuje cudze zdanie i wolność innych,
 • rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie,
 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,
 • rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej,
 • zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,
 • rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,
 • ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy,
 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki,
 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

1. Zadania główne:

 • bądź koleżeński.

Normy postępowania:

 • zgodnie baw się z kolegami,
 • szanuj cudzą własność,
 • dziel się z innymi tym, co masz,
 • nie wyrządzaj krzywdy innym,
 • nie rób drugiemu, co tobie nie miłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj),
 • pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Zadania szczegółowe:

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,
 • interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie,
 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja,
 • uczenie się właściwego zachowania się podczas rozwiązywania konfliktu,
 • używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycieli,
 • słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom,
 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania,
 • sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonanie dla nich upominków,
 • opiekowanie się nowymi kolegami, oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

2. Zadania główne:

 • kontroluj swoje zachowanie.

Normy postępowania:

 • unikaj krzyku, kłótliwości,
 • przestrzegaj zawartych umów, reguł,
 • oceniaj zachowanie a nie osoby,
 • wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,
 • korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,
 • wystrzegaj się kłamstwa,
 • odróżniaj dobro od zła,
 • mów o swoich uczuciach.

Zadania szczegółowe: ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

 • zgodnego zachowania się podczas zabaw,
 • korzystania ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania konfliktów,
 • porozumiewania się umiarkowanym głosem,
 • ponoszenia konsekwencji łamania zawartych umów,
 • reagowanie na umówione sygnały,
 • zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np. gryzmolenie po kartce, zagniatanie lub darcie papieru),
 • poznawanie wzorców właściwego zachowania,
 • uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki,
 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury, rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich,
 • podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań,
 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania,
 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,
 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań, przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami innych,
 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

3. Zadania główne:

 • bądź kulturalny.

Normy postępowania:

 • używaj form grzecznościowych,
 • proszę, dziękuję, przepraszam,
 • nie mów z pełnymi ustami,
 • pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań,
 • bądź miły dla innych osób,
 • dbaj o porządek wokół siebie,
 • słuchaj, kiedy inni mówią, mów, kiedy inni słuchają.

Zadania szczegółowe:

 • samodzielne podejmowanie prostych zadań i obowiązków w domu i w przedszkolu,
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny,
 • spokojne i ciche zachowanie się gdy inni odpoczywają, opiekowanie się słabszymi,
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,
 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się,
 • utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
 • poszanowanie własności wytworów pracy kolegów,
 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa,
 • rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr`u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych,
 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

4. Zadania główne:

 • dbaj o bezpieczeństwo.

Normy postępowania:

 • nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw,
 • nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia,
 • informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),
 • pamiętaj swój adres zamieszkania,
 • unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
 • zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,
 • nie zbliżaj się do niebezpiecznych zwierząt,
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.

Zadania szczegółowe:

 • cykliczne spotkania z policjantem: „Bądź ostrożny na drodze”, „Bezpieczne wakacje”, „Obcy niebezpieczny”,
 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu,
 • omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia,
 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu,
 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
 • spotkanie z weterynarzem, omówienie zachowań niektórych zwierząt,
 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,
 • dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie filmy edukacyjne),
 • zorganizowanie quizu „Umiem się bezpiecznie poruszać po drodze”, konkurs plastyczny „Jak dbam o swoje bezpieczeństwo”.
Skip to content