Przedszkole nr 4 w Poznaniu "Antoninkowe Skrzaty"

O przedszkolu

Przedszkole jest nowoczesnym obiektem w architekturze zewnętrznej i wewnętrznej. W przedszkolu znajdują się cztery sale zajęć wychowawczo-dydaktycznych, wyposażone w kolorowe sprzęty i pomoce dydaktyczne. Sale są przestronne i jasne.

Rok przedszkolny trwa od 1 września do 30 czerwca + 1 miesiąc dyżurny dla potrzebujących rodziców.

W roku 2024 miesiąc dyżurny to sierpień (UWAGA – zaczynamy od 29 lipca do 23 sierpnia), przerwa wakacyjna w lipcu i ostatni tydzień sierpnia.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PRZEDSZKOLU

KLIKNIJ W STANDARDY

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 4 W POZNANIU:

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania      w Przedszkolu.

2. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 4   w Poznaniu.

3. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

4. Opis procedury

4.1 Procedura przyprowadzania dziecka do Przedszkola

 • Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)    bądź inne osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka   w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi Przedszkola.
 • Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.15 Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola oraz jego planowaną nieobecność w danym dniu należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 8.00.
 • Należy pamiętać o bezwzględnym odbijaniu kart na czytniku.
 • Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela lub pomocy.
 • Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno być zdrowe.
 • W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel może zażądać nauczyciel po dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu spowodowanej chorobą zakaźną.
 • Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci.

4.2 Procedura odbierania dziecka z Przedszkola

Osoby upoważnione do obioru dziecka z Przedszkola

 • Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów         lub osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka            w drodze z Przedszkola od momentu przekazania go przez nauczyciela Przedszkola.
 • Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka powinny być pełnoletnie.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka
  z Przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane Dyrektorowi Przedszkola lub odpowiedniemu nauczycielowi grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 • Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich jest pozbawione bądź ma ograniczone lub zawieszone prawa rodzicielskie. Rodzic powołujący się na taką okoliczność ma obowiązek przedstawienia kopii odpisu wyroku dotyczącego władzy rodzicielskiej (bez uzasadnienia).
 • Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, nie później jednak niż w dniu 10 września, i jest ono ważne przez jeden rok.
 • Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
 • Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela
  w dokumentacji grupy, natomiast w pokoju nauczycielskim powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy.
 • Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność      za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 • Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić
  w formie pisemnej.
 • Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia      do wydania dziecka nie będzie uwzględniania.
 • Na prośbę nauczyciela lub innego personelu Przedszkola osoba odbierająca dziecko
  z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
 • Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić Dyrektora Przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

4.3. Zasady odbierania dziecka z Przedszkola

 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola najpóźniej do  godziny 17.00
 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub           z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

5. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola

 • W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną w upoważnieniu.
 • W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.
 • Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.

6. Postanowienia końcowe

 • Z procedurą  powinni  zostać  zapoznani wszyscy nauczyciele  oraz rodzicie na   spotkaniu organizacyjnym
 • Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu
  z Radą Pedagogiczną .

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);
 • Statut Przedszkola nr 4 w Poznaniu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU NR   4   W  POZNANIU

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz.6760).

Statut Przedszkola nr 4

 1.  W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 4 wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka    „ iPrzedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.
 1. Rodzice / opiekunowie prawni otrzymają z placówki indywidualny login   i hasło (przypisane do danego dziecka) niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej w systemie  iPrzedszkole (iprzedszkole.progman.pl), które zapewnia:

– bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat  za pobyt i żywienie,

– możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

– bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

– wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka

– statutu, regulaminu, ogłoszeń, informacji na temat organizowanych spotkaniach, imprezach i zebraniach.

Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są logować się w systemie. Śledzenie na bieżąco  informacji z systemu ewidencji pozwoli na wywiązanie się  z terminowego obowiązku regulowania należności za pobyt dziecka  w przedszkolu oraz za żywienie, za zakończony miesiąc z dołu, do 10 dnia (roboczego) następnego miesiąca.

 1. Karty są własnością Przedszkola nr 4 . Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 1. Do każdego dziecka przypisana jest minimum jedna indywidualna karta zbliżeniowa (maksymalnie dwie sztuki) która zostaje wydana za pisemnym potwierdzeniem odbioru rodzicom. W przypadku gdy karty pozostają na terenieprzedszkola w wyznaczonym do tego miejscu (znajdują się w organizerach) dziecku przysługuje jedna karta.
 2. Rodzic/opiekun prawny (niezależnie od tego czy otrzymał kartę czy karta jest dostępna w placówce) zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek nosić przy sobie kartę którą odebrał z placówki lub pobrać kartę znajdującą się w placówce (jeśli nie została ona wydana). Przyprowadzając dziecko rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego przy wejściu do przedszkola niezwłocznie po wejściu i wyjściu z budynku przedszkola. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również zadeklarowana przez rodzica ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola rodzic płaci za zadeklarowaną ilość posiłków (deklaracja 3 posiłków opłata naliczana za 3 posiłki).
 3. Rodzic na własny koszt (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki) może zamówić w przedszkolu dodatkową kartę, która staje się jego własnością i która musi zostać deaktywowana z chwilą zaprzestania korzystania  z usług przedszkola. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.
 4. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia albo wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola.
 5. W przypadku zauważenia usterki czytnika lub braku karty rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji dyrektorowi, wicedyrektorowi,  nauczycielowi w grupie lub też pracownikowi w sekretariacie przedszkola, który przyjmie zgłoszenie od rodzica, spisze notatkę ze zgłoszenia potwierdzoną podpisem rodzica, odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 6.  Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

 Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty  magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.

 1. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia karty magnetycznej użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zgubienie karty magnetycznej równoważną kosztowi nowej karty (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki). Na wniosek  i koszt użytkownika zostanie wydana nowa karta.
 2. Rodzic jest zobowiązany do zwrotu karty w przypadku zaprzestania korzystania    z usług przedszkola.
 3.  W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób . Wyznaczona przez dyrektora placówki osoba odnotowuje czas wejścia do przedszkola i wyjścia dziecka z przedszkola w przeznaczonych na ten cel rubrykach i potwierdza podpisem. Podpis składa również osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola.
 4. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „iPrzedszkole” jest Przedszkole nr 4.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym  Regulaminem i do stosowania postanowień w nim zawartych oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 6. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oboje rodzice / opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym czytelnym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru kart.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019r. i  jest dostępny na tablicy ogłoszeń , na stronie internetowej przedszkola, u dyrektora placówki.
Skip to content